HomeEmbassyบริการรับแปลภาษา

Embassy

Contact Us

Services

ให้บริการแปลเอกสาร แปลภาษา และรับรองเอกสารในหลากหลายสาขาธุรกิจ เช่น วิศวกรรม กฎหมาย การเงินการธนาคาร ธุรกิจการค้า จดหมายโต้ตอบ เป็นต้น โดยให้บริการแปล ภาษาดังต่อไปนี้

อังกฤษ   English               

 

ดัชต์   Dutch   

ฝรั่งเศส  French   

เยอรมัน  German   

อิตาลี  Italian   

 

ญี่ปุ่น   Japanese    

จีน   Chinese      

สเปน  Spanish    

พม่า Burmese  

 

เวียดนาม  Vietnamese  

รัสเซีย  Russian   

เกาหลี  Korean   

โปรตุเกส Portuguese   

 

ลาว   Laos   

เขมร  Cambodian 

มาเลเซีย  Malaysian  

อินโดเนเซีย Indonesia   

 

สวีเดน   Swedish    

 

 

นอกจากนั้น ทางสำนักงานยังมีบริการรับรองเอกสารทางด้านกฎหมายสำหรับเอกสารที่ต้องการใช้อ้างอิงในชั้นศาล โดยนักแปลที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรม 

 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เช่นแปลใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนวัตถุประสงค์การจัดตั้ง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท เป็นต้นพร้อมบริการเดินเรื่องรับรองคำแปลเอกสารกับกองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ 

แปลเอกสารราชการส่วนบุคคลต่างๆเช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบรับรองสถานภาพโสด ใบรับรองสถานที่เกิด ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล เป็นต้น พร้อมบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารกับกองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ 


รับรองเอกสาร, กรมการกงสุล

บริการแปลเอกสารราชการพร้อมบริการนำไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเสมอจึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฏหมายในขณะที่เอกสารที่ทำในต่างประเทศหรือออกให้โดยทางการต่างประเทศจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือสถานทูตประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทยก่อนแล้วจึงนำมาแปลเอกสารเป็นภาษาไทยจากนั้นนำไปให้กระทรวงการต่างประเทศรับรอง ทางการไทยจึงจะยอมรับ

การรับรองเอกสารแปล โดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ

การรับรองเอกสาร  เป็นการตรวจรับรองเอกสารพร้อมประทับตราจากนายทะเบียน (Notary Public) หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่นักการทูตหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ (Competent Authority) เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้ตรงตามต้นฉบับ เป็นต้น

เอกสารที่สามารถนำไปรับรองได้เช่น สูติบัตร มรณบัตร หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองโสด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและเอกสารที่หน่วยงานราชการต่างๆออกให้

ขั้นตอนการรับรองเอกสารมีดังต่อไปนี้

 1. จัดเอกสารที่แปลเป็นภาษาไทย-อังกฤษแนบชุดคู่กับต้นฉบับ
 2. นำไปรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 3. ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ชุดละ 400 บาท (รับรองฉบับแปล และรับรองสำเนา)
 4. รอรับเอกสารคืน  2-3 วันทำการ
 5. รับรองด่วน ได้ภายใน 2-6 ช.ม.จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1 เท่า

ท่านต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการแปล (เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในขั้นตอนการรับรอง และเจ้าหน้าที่จะคืนให้)
 2. สำเนาเอกสารที่จะให้แปลอย่างละชุดโดยไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อดูชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ
 5. เซ็นใบมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจที่นี่)

สะดวกและประหยัดเวลาให้สำนักงานเดินเรื่องรับรองเอกสารกับกรมการกงสุลแทนท่าน

นอกจากบริการแปลเอกสารราชการแล้ว ทางสำนักงานยังมีบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศโดยท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารตามรายการข้างต้นและนำมาให้ที่สำนักงาน หรือจัดส่งมาทางไปรษณีย์ (EMS) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

 

เอกสารต้นฉบับของท่าน เราจะดูแลอย่างดีที่สุดรับประกันการสูญหาย เรามีใบรับ/ส่งเอกสารต้นฉบับทุกครั้ง

แปลเอกสารทางการศึกษาทุกระดับชั้นเช่น แปลทรานสคริปต์ทุกระดับการศึกษา แปลปริญญาบัตร แปลประกาศนียบัตรต่างๆพร้อมบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารกับกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ

Payment

ท่านสามารถชำระค่าบริการโดย

1. โดยเช็ค สั่งจ่ายในนาม 

2. ชำระเป็นเงินสด

3. โอนเงินเข้าบัญชี โดยโอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร 

 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาปาร์คเวนเจอร์ บัญชีสะสมทรัพย์

เลขที่บัญชี                                 709-248-7703

ชื่อบัญชี                                     สุนีย์  ไชยรา

 

Kasikorn bank, Park Venture, Saving Account

Account No.                      709-248-7703

Account Name:              SUNEE  CHAIYARA

 

 

ธนาคารกรุงเทพ  สาขา ถนนเพลินจิต บัญชี สะสมทรัพย์

เลขที่บัญชี                                 205-049868-8

ชื่อบัญชี                                     สุนีย์  ไชยรา

 

Bangkok Bank, Ploenchit Branch, Saving Account

Account No.                  205-049868-8

Account Name:              SUNEE  CHAIYARA

 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนเพลินจิต บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี                           205-302-4168

ชื่อบัญชี                             ชื่อบัญชี บริษัท บางกอก ทรานสเลชั่น ออฟฟิศ แอนด์ แทรเวิล จำกัด

 

Account No.                    205-302-4168

Account Name:               Bangkok Translation Office & Travels Co.,Ltd.

 

 หลังจากนั้นโปรด แฟกซ์ หรือส่งอีเมล์ แนบไฟล์สแกนใบโอนเงิน (pay slip) มาที่เบอร์แฟกซ์  หรือส่งมาทางอีเมล์  

 ( Fax 02-650-9706 )

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับรองเอกสาร

รับรองเอกสารกับกองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ 

 

รับรองเอกสารกรมการกงสุล

บริการแปลเอกสารราชการพร้อมบริการนำไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเสมอจึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฏหมายในขณะที่เอกสารที่ทำในต่างประเทศหรือออกให้โดยทางการต่างประเทศจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือสถานทูตประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทยก่อนแล้วจึงนำมาแปลเอกสารเป็นภาษาไทยจากนั้นนำไปให้กระทรวงการต่างประเทศรับรอง ทางการไทยจึงจะยอมรับ

การรับรองเอกสารแปล โดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ

การรับรองเอกสาร  เป็นการตรวจรับรองเอกสารพร้อมประทับตราจากนายทะเบียน (Notary Public) หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่นักการทูตหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ (Competent Authority) เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้ตรงตามต้นฉบับ เป็นต้น

เอกสารที่สามารถนำไปรับรองได้เช่น สูติบัตร มรณบัตร หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านหนังสือรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองโสด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและเอกสารที่หน่วยงานราชการต่างๆออกให้

ขั้นตอนการรับรองเอกสารมีดังต่อไปนี้

 1. จัดเอกสารที่แปลเป็นภาษาไทย-อังกฤษแนบชุดคู่กับต้นฉบับ
 2. นำไปรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 3. ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ชุดละ 400 บาท (รับรองฉบับแปล และรับรองสำเนา)
 4. รอรับเอกสารคืน  2-3 วันทำการ
 5. รับรองด่วน ได้ภายใน 2-6 ช.ม.จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1 เท่า

ท่านต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการแปล (เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในขั้นตอนการรับรอง และเจ้าหน้าที่จะคืนให้)
 2. สำเนาเอกสารที่จะให้แปลอย่างละชุดโดยไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อดูชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ
 5. เซ็นใบมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจที่นี่)

สะดวกและประหยัดเวลาให้สำนักงานเดินเรื่องรับรองเอกสารกับกรมการกงสุลแทนท่าน

นอกจากบริการแปลเอกสารราชการแล้ว ทางสำนักงานยังมีบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศโดยท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารตามรายการข้างต้นและนำมาให้ที่สำนักงาน หรือจัดส่งมาทางไปรษณีย์ (EMS) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เอกสารต้นฉบับของท่าน เราจะดูแลอย่างดีที่สุดรับประกันการสูญหาย เรามีใบรับ/ส่งเอกสารต้นฉบับทุกครั้ง